Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i uzyskałem wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską, oraz nie zostałem zawieszony w prawie wykonywania zawodu lekarza ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Chcę zapoznać się z treścią serwisu.

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.